วิสัยทัศน์
          “สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน องค์กรเกษตรกรเข้มแข็งและอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
          1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
          2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด
          3. ให้บริการทางการเกษตรแก่เกษตรกร
          4. พัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน

ค่านิยม
          มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งเกษตรกร