อำเภอพระพุทธบาทมีวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 54 กลุ่ม ดังนี้

ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อ
ที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์
1
1-19-09-09/1-0002
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านตาลเสี้ยน
12/2 หมู่ 6 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
036207411
2
1-19-09-09/1-0003
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านตาลเสี้ยน
57/1 หมู่ 11 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
036321401
3
1-19-09-03/1-0002
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรธารเกษม
8 หมู่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0817773402
4
1-19-09-03/1-0001
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานและฝักสด
66 หมู่ 3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0898010946
5
1-19-09-04/1-0001
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาว
11 หมู่ 3 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
036236000
6
1-19-09-05/1-0001
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพุคำจาน
4 หมู่ 1 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0812955867
7
1-19-09-06/1-0001
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง
8 หมู่ 8 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0862076380
8
1-19-09-05/1-0002
วิสาหกิจชุมชนคนปลูกผักพื้นบ้านโปร่งตะแบก
14 หมู่ 8 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0818523715
9
1-19-09-09/1-0004
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านหนองแกน้อย
14/1 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0819107014
10
1-19-09-09/1-0005
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองแก
14/1 หมู่ 3 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0819107014
11
1-19-09-09/1-0006
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าหนองโดนน้อย หมู่ที่ 9
17/1 หมู่ 9 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0817456741
12
1-19-09-09/1-0007
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านส้มป่อย
2/2 หมู่ 8 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0879813034
13
1-19-09-08/1-0001
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองคณฑี
117/1 หมู่ 4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
036267289
14
1-19-09-03/1-0005
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านธารอโศก
54/1 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0817042943
15
1-19-09-03/1-0007
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกทานตะวันเพื่อผลผลิตตำบลธารเกษม
76 หมู่ 2 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0813407095
16
1-19-09-09/1-0008
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเย็บผ้าบ้านหนองโดนน้อย
24 หมู่ 9 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
036207402
17
1-19-09-08/1-0002
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่หนองคณฑี
8 หมู่ 4 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0861309280
18
1-19-09-05/1-0003
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านหนองกระทุ่ม
16 หมู่ 4 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0819480925
19
1-19-09-03/1-0016
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านซอย 3
52/1 หมู่ 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0819943182
20
1-19-09-05/1-0004
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านเขาบ่มกล้วย
11/1 หมู่ 7 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0817449067
21
1-19-09-03/1-0017
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านภูเขาทอง
58/5 หมู่ 3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0863747795
22
1-19-09-03/1-0018
วิสาหกิจชุมชนขนมอบธารเกษม
4/6 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
089027846
23
1-19-09-05/1-0005
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านพรมประสิทธิ์
59/1 หมู่ 9 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0890803305
24
1-19-09-03/1-0019
วิสาหกิจชุมชนธารเกษมเกษตรอินทรีย์
24 หมู่ 3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
036267213
25
1-19-09-03/1-0020
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มธารเกษมเฟอร์นิเจอร์
48 หมู่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรศัพท์
0817524560
26
1-19-09-05/1-0006
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชไร่ปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองกระทุ่ม
17 หมู่ 4 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0861303362
27
1-19-09-05/1-0007
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตถั่วเขียวบ้านบ่อวงครุ
28/1 หมู่ 6 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี์
0898088318
28
1-19-09-04/1-0003
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านซับครก
88 หมู่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0879173150
29
1-19-09-07/1-0002
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกระชายบ้านหนองสุทธะ
2/1 หมู่ 12 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทรศัพท์
0898247202
30
1-19-09-03/1-0021
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลากระเบนบ้านทุ่ง
38/4 หมู่ 10 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี์
036268360
31
1-19-09-03/1-0022
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน
57/1 หมู่ 8 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0818536168
32
1-19-09-05/1-0008
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมบ้านพุคำจาน
15/5 หมู่ 1 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0851803933
33
1-19-09-03/1-0023
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดบ้านพุขามหวาน
10 หมู่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0810064044
34
1-19-09-03/1-0024
วิสาหกิจชุมชนนวดแผนไทยรวมพลังร่วมใจสามัคคี
99 หมู่ 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0817801160
35
1-19-09-05/1-0009
วิสาหกิจชุมชนพระพุทธบาทเกษตรอินทรีย์วิถีพุทธ
46/5 หมู่ 1 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0814312991
36
1-19-09-03/1-0025
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกผักน้ำหยดตำบลธารเกษม
42 หมู่ 2 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0879274034
37
1-19-09-07/1-0003
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาหมู่11บ้านตีนโนนใต้
57 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0847336101
38
1-19-09-03/1-0026
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดอกไม้ประดิษฐ์ธารเกษม
10/1 หมู่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0818519451
39
1-19-09-03/1-0027
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าธารเกษม
163/6 หมู่ 12 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0841550526
40
1-19-09-03/1-0029
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านพุขามพัฒนา
10/1 หมู่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0817768033
41
1-19-09-03/1-0028
วิสาหกิจชุมชนหมูย่างกะทิบ้านเขาดินพัฒนา
39/6 หมู่ 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0866023679
42
1-19-09-03/1-0030
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ตำบลธารเกษม
38 หมู่ 3 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0837738673
43
1-19-09-03/1-0031
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาทูนึ่งบ้านเขาดินพัฒนา
39/15 หมู่ 7 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0866235873
44
1-19-09-03/1-0032
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเขาประดู่พัฒนา
64 หมู่ 4 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0819943400
45
1-19-09-03/1-0033
วิสาหกิจชุมชนดอกไม้เข้าพรรษาดินจากสระบุรี
60/2 หมู่ 1 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0870357886
46
1-19-09-05/1-0010
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรฟ้าใสก้าวหน้า 2012
7/1 หมู่ 4 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
0819460890
47 1-19-09-03/1-0034 วิสาหกิจฃุมฃนกลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวพุขามหวาน 52/4 หมู่ 5 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 0898072341
48 1-19-09-09/1-0019 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงเห็ดขอนขาว 28 หมู่ 9 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 084-1247275
49 1-19-08/1-0013 วิสาหกิจชุมชนอิ่วก้วยกุ่ยช่ายกรอบท็อปฮิต 12/7 หมู่ 5 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 086-6049479
50 1-19-09-09/1-0020 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีตัดเย็บผ้า ต.หนองแก 57 หมู่ 1 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 090-4254302
51 1-19-09-03/1-0045 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษ ต.ธารเกษม 10 หมู่ 1 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 081-3856102
52 1-19-09-03-1-0046 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ ต. ธารเกษม 53/1 หมู่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 0812915477
53 1-19-09-01/1-0010 วิสาหกิจชุมชนเสริมสร้าสุขภาพเกษตรอินทรีย์วิถีไทยพระพุทธบาท 51/44 หมู่ 5 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 036-239344
54 1-19-09-09/1-0021 วิสาหกิจชุมชนสรรพสิ่งสระบุรี 1/1 หมู่ 5 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 0833121674