แนวคิด
            1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
                1.1 การสร้างทัศนคติให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าใจว่า “ศูนย์เป็นของชุมชน ราชการเป็นผู้สนับสนุน”
                1.2 ชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาทุกขั้นตอน คือ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมทุนและร่วมรับผลประโยชน์
                1.3 บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อผลประโยชน์ของชุมชน
            2. เน้นการพัฒนา “ คน”
                2.1 เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
                2.2 ใช้หลักปรัชญา “ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง”
            3. ให้บริการแก่เกษตรกรในท้องถิ่นแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
                3.1 ทุกส่วนราชการมาให้บริการทางวิชาการแบบบูรณาการ
                3.2 เกษตรกรมีจุดขอรับบริการและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น
            4. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในเรื่องของการกระจายอำนาจ
บทบาทหน้าที่
            1. ศูนย์ข้อมูลการเกษตรของชุมชน
                1.1 ข้อมูลกายภาพและชีวภาพ
                1.2 ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ
                1.3 ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศ (Model)
            2. ศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
                2.1 มีส่วนราชการต่างๆเข้าไปถ่ายทอดความรู้
                2.2 มีจุดสาธิตในการศึกษาเรียนรู้
                2.3 มีวิทยากรเกษตรกรเป็นผู้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกรด้วยกัน
           3. ศูนย์บริการเกษตรกร
                3.1 เกษตรกรขอรับบริการจากรัฐผ่านศูนย์
                3.2 ส่วนราชการมาให้บริการผ่านศูนย์
           4. เวทีชาวบ้านเพื่อการวางแผนพัฒนา
                4.1 ค้นหาผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแกนนำในการพัฒนา
                4.2 สร้างเวทีชาวบ้านเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาศักยภาพของชุมชน
                4.3 นำเสนอแผนขอรับการสนับสนุน จากองค์กรท้องถิ่น องค์กรเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
           5. เวทีบูรณาการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                5.1 บูรณาการ แผนงานโครงการในตำบล
                5.2 ส่วนราชการต่างๆ มาปฏิบัติงานร่วมกันตามแผน
          6. กลไกการทำงานตามปกติและโครงการเฉพาะกิจของกรม / กระทรวง
                6.1 การจัดทำโครงการ / กิจกรรมการเกษตรของชุมชนต้องเสนอผ่านศูนย์บริการฯ
                6.2 แผนปฏิบัติการของโครงการจากส่วนกลางจะลงสู่ศูนย์
                6.3 มีการเชื่อมโยงกับศูนย์และกลุ่มอื่นๆในตำบล เช่น ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน กลุ่ม / องค์กรเกษตรกรต่างๆ
                6.4 ให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนการผลิตของเกษตรกรให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

แนวทางการดำเนินงาน
        1. จัดหาสถานที่ แต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์ฯ
               1.1 ใช้สถานที่ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น อบต. โดยขณะนี้จะยังไม่มีการก่อสร้างใดๆ
               1.2 มีตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการบริหารศูนย์
               1.3 เกษตรกรตำบลเป็นเลขานุการทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยง ระหว่างองค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการ และเกษตรกร
      2. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบตามลำดับชั้น
               2.1 เกษตรจังหวัด ดูแลกำกับ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด เกษตรอำเภอ และผู้อำนวยการศูนย์
               2.2 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดช่วยเหลือการปฏิบัติงานเกษตรอำเภอและกรรมการศูนย์
               2.3 เกษตรอำเภอ เร่งรัด ช่วยเหลือการปฏิบัติงานและกรรมการศูนย์ฯ
               2.4 ความรับผิดชอบครอบคลุมถึงการดูแลเกษตรกรเป็นรายบุคคลที่เข้าร่วมโครงการในตำบลด้วย
     3. จัดทำฐานข้อมูลแต่ละศูนย์และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
               3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริงและผลการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ไว้ในฐาน ข้อมูล
               3.2 สำรวจความพร้อมของศูนย์ฯ ทุกศูนย์เป็นประจำทุกปี (29 ตัวชี้วัด)
               3.3 จัดทำทะเบียนเกษตรกรภายใต้ศูนย์ฯ
               3.4 มีการลงทะเบียนเกษตรกร (ชื่อ และเลขประจำตัว 13 หลัก) ผู้มาขอรับบริการทุกครั้งเพื่อ ติดตามผลในอนาคต
     4. สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ และนำข้อมูลเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
               4.1 มีข้อมูลครบถ้วนทุก 4 ด้าน (กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม)
               4.2 จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและให้เกษตรกรในชุมชนได้ใช้ประโยชน์
               4.3 รวบรวมข้อมูลจากสื่อและ Website ต่างๆ
               4.4 นำเสนอข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว และ สื่ออิเล็กทรอนิค เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรในท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
               4.5 ต้องปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและระบุให้ชัดเจนว่าเป็นข้อมูลในวันใดหรือช่วงเวลาใด
    5. จัดทำเวทีชาวบ้านเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
               5.1 กำหนดหัวข้อประเด็นและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน
               5.2 คณะกรรมการศูนย์เป็นผู้ดำเนินการหลัก เจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและสนับสนุน
               5.3 กระตุ้นเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
               5.4 ผลการจัดเวทีชาวบ้านถือเป็นข้อตกลงในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนกับศูนย์
   6. ร่วมกับชุมชนจัดทำแผนพัฒนาเกษตรตามกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน
               6.1 แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีของส่วนราชการ
               6.2 แผนลงทุนด้านการเกษตรของเกษตรกร
               6.3 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชน
   7. จัดทำแผนปฏิบัติงานระยะสั้น และระยะยาว (สัปดาห์ / เดือน / ปี)
               7.1 เลขาศูนย์ฯเป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ โดยมีอำเภอและจังหวัดเป็นผู้ประสานงาน
               7.2 ติดแสดงไว้ที่ศูนย์ฯ และที่ชุมชน รวมทั้งประกาศผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน
               7.3 ต้องมีระบบที่ทำให้เกษตรกรสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ทุครั้งที่ต้องการ
   8. จัดให้มีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               8.1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
               8.2 จัดทำเวทีชาวบ้าน
               8.3 จัดกิจกรรมฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ ณ จุดสาธิต หรือนอกสถานที่
               8.4 จัดนิทรรศการ
               8.5 ให้บริการต่างๆ เช่น คลินิกเกษตรด้านดิน / พืช / ปศุสัตว์ / ประมง
   9. จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นประจำศูนย์ฯ
               9.1 เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
               9.2 เครื่องตรวจวิเคราะห์ดิน / สารเคมีตกค้าง ฯลฯ
               9.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บฐานข้อมูล และติดต่อกับโลกภายนอกเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์
   10. มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ
              10.1 มีการติดตามงานเป็นลำดับชั้น (กรม / ภาค / จังหวัด / อำเภอ / ตำบล)
              10.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรลงบัญชีฟาร์มโดยแยกเป็น
                       • บัญชีผลผลิตที่ได้รับและการใช้ประโยชน์จากผลผลิต (บริโภค / จำหน่าย / อื่นๆ)
                       • บัญชีรายได้ – รายจ่าย ตามกิจกรรม (การเกษตร)
                       • บัญชีรายได้ – รายจ่าย ของครัวเรือน
              10.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัดสำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท
มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจำนวน 8 ศูนย

ชื่อศูนย์บริการฯ
ชื่อประธาน
ศูนย์บริการฯ
เลขานุการ
ศูนย์บริการฯ
จำนวน
สมาชิก
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลหนองแก
นายศักดิ์ไทย วงษ์ท้าว
นางจิตนภา  ตันศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
17
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลเขาวง
นายทองคำ สิงห์ทุม
นางจิตนภา  ตันศิริ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
17
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำเทศบาลตำบลพุกร่าง
นางปณชัย กลิ่นพูล
นายพินิต พูนพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
16
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลห้วยป่าหวาย
นายวิสูตร หยวกฉิมพลี
นายพินิต พูนพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
16
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลพุคำจาน
นายสละ นิรากรณ์
นายธวัช ปานศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
30
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
นายสังวร ภิรมรัตน์
ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
18
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลธารเกษม
น.ต.ประสิทธิ์ เจริญศรี
ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
25
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลนายาว
นายแสงชัย ศรีมงคลปทุม
นายธวัช ปานศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
18