กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม

สถานที่จัดตั้ง

ตำบล
จำนวน
สมาชิก(คน)
ประธานกลุ่ม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ธารเกษม

แปรรูปอาหาร
(น้ำพริกต่างๆ พริกแกงต่างๆ)

8 หมู่ 6
ธารเกษม
12
นางอนงค์ ครุฑธาโรจน์
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ตาลเสี้ยน
ทอผ้า
57/1 หมู่ 11
หนองแก
64
นางเสนอ วงษ์ท้าว
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
พุคำจาน

แปรรูปอาหาร
(ข้าวเกรียบสมุนไพร,กล้วยกวน)

4 หมู่ 1
พุคำจาน
35
น.ส.บุญเชิด โพธิ์ทอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
นายาว
แปรรูปอาหาร (ทองม้วนสมุนไพร,
ขนมบ๊ะบิ่น,ขนมเปี๊ยะ)
11 หมู่ 3
นายาว
45
นางวันเพ็ญ เจริญใจ
กลุ่มแม่บ้านเกษตร
หนองคณฑี
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
117 หมู่ 4
พุกร่าง
13
นางสมหมาย อันประนิตย์

กลุ่มยุวเกษตรกร

ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม

สถานที่
จัดตั้ง

ตำบล
จำนวน
สมาชิก(คน)
ประธาน
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน - ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
โรงเรียนวัดตาลเสี้ยน หมู่ 11
หนองแก
15
ด.ช. สรวิชญ์ วงษ์ตา
กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านวัดเขาเลี้ยว - ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
โรงเรียนวัดเขาเลี้ยว หมู่ 5
พุกร่าง
20
ด.ญ.นิศารัตน์ ยังช่างเขียน

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร

ชื่อกลุ่ม
กิจกรรม
สถานที่จัดตั้ง
ตำบล
จำนวน
สมาชิก(คน)
ประธาน
กลุ่มผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลเขาวง - ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
บ้านเลขที่ 8 หมู่ 8
เขาวง
21
นายสมาน แก้วเม้า
กลุ่มผู้ผลิตถั่วเขียวบ้านบ่อวงครุ - ปลุกพืชไร่ บานเลขที่ 28/1 หมู่ 6
พุคำจาน
7
นายพนม จันทร์หอม
กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียน - ปลูกพืชไร่ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 8
ธารเกษม
15
นางทับทิม เทศมหา
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านซับครก - ปลูกผัก บ้านเลขที่ 88 หมู่ 2
นายาว
16
นางสมถวิล วงษ์ประไพ
กลุ่มพืชไร่ปลอกภัยจากสารพิษบ้านหนองกระทุ่ม - ปลูกพืชไร่ บ้านที่ที่ 6 หมู่ 4
พุคำจาน
8
นางบุญตา บุญเกิด
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านภูเขาทอง - ปลูกพืชไร่ บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ 3
ธารเกษม
12
นายสุทิน อิ่มน่วม
กลุ่มปลูกทานตะวันเพื่อผลผลิตตำบลธารเกษม - ปลูกพืชไร่ บ้านที่ที่ 76 หมู่ 2
ธารเกษม
29
นายทองหล่อ นาคก้อน
กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชไร่หนองคณฑี - ปลูกพืชไร่ บ้านเลขที่ 8 หมู่ 4
พุกร่าง
18
นายณรงค์ วงษ์น้อย
กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านซอย 3 - ปลูกพืชไร่ บ้านเลขที่ 57/1 หมู่ 7
ธารเกษม
12

นายโน้ม เพ็ชรสุข

กลู่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองแก - ปลูกข้าว บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ 3
หนองแก
28
นายเนียม ใยทา
กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดบ้านเขาบ่มกล้วย - ปลูกพืชไร่ บ้านเลขที่ 11/1 หมู่ 7
พุคำจาน
7

นายชัยวัฒน์ ปฎิสนธิ

กลุ่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานและฝักสดตำบลธารเกษม - ปลูกพืชไร่ บ้านเลขที่ 66/2 หมู่ 2
ธารเกษม
47
นายพนม สุขมาก