1. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก)
                1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยและ GAP
                         1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร
                                                - จัดเวทีชุมชน (1 ครั้ง)
                                                - จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นวิเคราะห์และ GAP (1 ครั้ง)
                                                - ติดตามให้คำแนะนำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น

2. โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
                2.1 พัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการพืชชุมชน 1 ศูนย์
                         2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการควบคุมศัตรูพืช

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
                3.1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร (ชั้นบ่มเพาะ/ต้นแบบ) 1 อำเภอ 1 กลุ่มยุวเกษตรกร
                         3.1.1 อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร
                         3.1.2 สาธิตและฝึกอาชีพการเกษตรและเคหกิจเกษตร

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
                4.1 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
                         4.1.1 จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
                5.1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
                         5.1.1 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนจังหวัด
                5.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน
                         5.2.1 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนดีเด่น
                5.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
                         5.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลพื้นฐานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

6.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
                6.1 พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
                         6.1.1 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพดำเนินงานโครงการแนะนำด้านการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
                         6.1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
                         6.1.3 สร้างศาลาเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
                         6.1.4 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
                         6.1.5 ส่งเสริมรวมกลุ่มทำกิจกรรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้