ภาพข่าว / กิจกรรม

ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart office >>>
จังหวัดติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำเดือนมีนาคม 2561 >>>
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (อำเภอยิ้ม) ประจำเดือนมีนาคม 2561 >>>
ตรวจสอบพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยป่าหวาย >>>
ตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับตำบล ณ หมู่ 2 ต.หนองแก >>>
ตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับตำบล ณ หมู่ 12 ต.หนองแก >>>
ตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 ระดับตำบล ตำบลห้วยป่าหวาย >>>
"มหกรรมตลาดสินค้าเกษตร มาตรฐาน GAP" >>>
อบรมโครงการให้ความรู้ การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 8 ตำบลหนองแก >>>
ประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ >>>
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2561 >>>
ร่วมประชุมวางแผนการ จัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน การเกษตรที่มีคุณภาพตามโครงกา ตลาดเกษตรกร >>>
ตรวจสอบพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 หมู่ที่ 1,5,6 ตำบลเขาวง >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 3 ตำบลหนองแก >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 7 ตำบลพุคำจาน >>>
ตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพเเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/2561 ตำบลหนองแก >>>
การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย >>>
เปิดศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 8 ตำบลเขาวง >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 3 ตำบลนายาว >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 4 ตำบลนายาว >>>
ตรวจสอบพื้นที่โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพเเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี2560/2561 ตำบลนายาว >>>
พบปะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน เกษตรกรรุ่นใหม่ ไร้สารพิษ ที่ปลูกพืชผักจำหน่าย เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางส่งเสริมและหาช่องทางการตลาดใหม่ >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 2 ตำบลพุคำจาน >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 4 ตำบลนายาว >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 7 ตำบลนายาว >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 1 ตำบลเขาวง >>>
จังหวัดติดตามนิเทศงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 1 ตำบลเขาวง >>>
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล หมู่ 6 ตำบลหนองแก >>>
ประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลธารเกษม >>>
รับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน >>>
ประชุมทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล >>>
เกษตรจังหวัดสระบุรี ติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart office  >>>
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP เกษตรกรตำบลธารเกษม >>>
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP เกษตรกรตำบลพุกร่าง และ ตำบลห้วยป่าหวาย >>>
พบปะประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2561 >>>
ร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 >>>
ประชุมผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 >>>
ร่วมอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ รุ่นที่ 2 ภาคกลางและภาคตะวันออก >>>
นำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ณ ฟาร์มไม่ตั้งใจ สมเกียรติ ผักอร่อย >>>
สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่อำเภอมวกเหล็กศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก)อำเภอพระพุทธบาท>>>
“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” อำเภอพระพุทธบาท (อำเภอยิ้ม) ณ ตำบลพุคำจาน >>>
จังหวัดติดตามนิเทศงานประจำเดือนมกราคม 2561 >>>
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เป้าหมาย เกษตรกรตำบลพุกร่าง และ ตำบลห้วยป่าหวาย >>>
นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ2561 >>>
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพระพุทธบาท (กรมการพัฒนาชุมชน) >>>
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ ปี 2561 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยป่าหวาย >>>
แนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer >>>
พิจารณาคัดเลือกกำนันที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับการคัดเลือกกำนันดีเด่น >>>
จัดทำเวทีประชาคมทบทวนข้อมูล/ปัญหาชุมชน กำหนดกรอบชีวิตและ ความต้องการ (mindset) ภายใต้โครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น วิถีชีวิต (way of life) ตำบลเขาวง >>>
จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 >>>
สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท อำนวยความสะดวกยินดีให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ >>>