ประจำเดือน มกราคม 2559


ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพระพุทธบาท ร่วมงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (นายศรจิตร ศรีณรงค์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช วันที่ 14 มกราคม 2559 ณ แปลง พืชไร่ หมู่ 4 ต.ขุนโขลน และ ม.7 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 นายแปลก เทพรักษ์ นายอำเภอพระพุทธบาท ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานทุ่งทานตะวันบาน ที่หมู่ 4 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาทร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ออกติดตามงานดูสถานที่การจัดงานทานตะวันอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ร่วมอวยพรท่านนายอำเภอพระพุทธบาท นายแปลก เทพรักษ์ ณ ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ร่วมอวยพรท่านเกษตรจังหวัดสระบุรี นายเกษม ไตรพิจารณ์ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย งานต่างๆ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี


ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ 22 ธ.ค.58 นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้จัดอบรมเกษตรกรโครงการปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตการเกษตร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต สถานที่ดำเนินการ กลุ่มเกษตร สรรพสิ่งสระบุรี หมู่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เกษตรกร จำนวน 20 ราย
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายธวัช ปานศรีทอง จัดอบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ วันสุวรรณคีรี ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
วันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร โดยมีนายเกษม ไตรพิจารณ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายธวัช ปานศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 58/59 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกา รและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษ ตรประจำตำบลเขาวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่ว นตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายพินิต พูนพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตร ตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นำโดย นายอุทัย โกแสน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิต พร้อมด้วย นายปรีชา พุทธโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นายเรวัตร มัชฌิกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมชี้แจง การดำเนินงานฯ ณ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ประจำเดือนตุลาคม 2558

20 ต.ค. 58. นายปรีชา พุทธิโชติ พร้อมด้วย นายเรวัชณ์ 
มัชฌิกะ ร่วมกับ นางปรานี จันทร์ทา จัดเวทีชุมชน รอบ2
ณ เทศบาลตำบลเขาวง
วันที่ 19 ต.ค. 58 นายธวัช ปานศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีประชาคม รอบ2
ณ เทศบาลตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยนายพินิต พูนพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายธวัช ปานศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
วันที่ 16 ต.ค. 58 นายธวัช ปานศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีประชาคม รอบ2
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี