ภาพข่าว / กิจกรรม

เดือนพฤษภาคม 2556

เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 นางอัจฉรา ถนอมพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าพนักงานธุรการด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ ณ โรงแรมซีบีส จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
 เมื่อวันที่ 17 พฤษภามคม 2556 นางสาวอภิรดา  วัฒนนภาเกษม เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ Website ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
นางปรานี  จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พุคำจาน ร่วมอบรมวิทยากรเกษตรกรในการถ่ายทอดความรู้สมาชิกแม่บ้านเกษตรกร ณ ห้องประชุม 3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสระบุรี
นายพินิต  พูนพิพัฒน์  นวส.ชำนาญ อบรมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวดสระบุร
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นางปรานี  จันทร์ทา นวส.ชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลหนองแก รับมอบประกาศนียบัตร วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2556 รางวัลชมเชย อันดับที่ 1 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี >>>ภาพข่าว 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายวรากร  แก้วพูลศรี เกษตรอำเภอพระพุทธบาท รับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวจากผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เนื่องในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ >>> ภาพข่าว
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาทร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี>>> ภาพข่าว
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายบัญญัติ  วงษ์ประยูร เป็นประธานพิพีเปิดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุกร่าง>>>ภาพข่าว      
วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นางปรานี  จันทร์ทา นวส.ชำนาญการ อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุกร่าง>>>ภาพข่าว 
 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นายวรากร  แก้วพูลศรี เกษตรอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วยนางปรานี  จันทร์ทา นวส.ชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน>>>ภาพข่าว 
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาทเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสระบุรี>>>ภาพข่าว 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นางปรานี  จันทร์ทา  นวส.ชำนาญการ ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี่ >>>ภาพข่าว     
เมื่อระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 นางปรานี  จันทร์ทา นวส. ชำนาญการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จงสระบุรี >>>ภาพข่าว 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน  เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน >>>ภาพข่าว  1
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นางจิตนภา  ตันศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1>>>ภาพข่าว 
เมื่อระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2556 สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาทอบรมพนักงานแจงนับ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.12 ตำบลธารเกษม>>>ภาพข่าว 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน  เนตรหาญ นวส.ชำนาญการ ประชุมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ไร้สารพิษตำบลธารเกษม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธารเกษม   >>>ภาพข่าว