มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562 โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจาก นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ เทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายปรัชญา เตปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาลตำบลพุกร่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เกษตรกร ให้การต้อนรับ ี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายกิตินันท์ คงเพชร เกษตรอำเภอพระพุทธบาท นายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพระพุทธบาท ร่วมประชุมติดตามเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายปรัชญา เตปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายกิตินันท์ คงเพชร เกษตรอำเภอพระพุทธบาท ปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท สาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาท และ ผู้แทนท้องถิ่นอำเภอพระพุทธบาท จัดประชุมเพื่อร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมท้องถิ่นอำเภอพระพุทธบาท พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท เพื่อตรวจสอบการปริมาณการได้รับนม และการจัดเก็บรักษานมว่าได้มาตรฐานหรือไม่ โดยมีนายปรัชญา เตปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานการประชุมและร่วมตรวจเยี่ยมติดตามโครงการฯ


วันที่ 22 พฤษภาคม  2562  นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ กับกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงานโดยกลุ่มเกษตรกรจะได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวโดยผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานรวมทั้งจัดแยกระบบการผลิตแบบอินทรีย์ และไม่ใช่เกษตรอินทรีย์ออกจากกัน

 

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลฯ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร และการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ >>>

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 16.30 น. และดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. ของทุกปี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
นายกิตินันท์ คงเพชร
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์

 > สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus