มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะทำงาน ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร อำเภอพระพุทธบาท เพื่อรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ฯ และ แนวทางการพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล ปี 2561 พร้อมพิจารณาเห็นชอบ โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลห้วยป่าหวาย และกำหนดจัดงาน Few Days ปี 2561 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางการทำงานร่วมกัน ของคณะกรรมการ ของแต่ละตำบล ที่มีต่อการพัฒนา ภาคการเกษตร ในอนาคต


วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 พร้อมทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ณ ศาลาวัดส้มป่อย หมู่ 8 ต.หนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 13 มีนาคม 2561 ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรม โครงการ ให้ความรู้ การไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท ผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอพระพุทธบาท วัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบวิธีการ และเทคนิค ในการ ระงับข้อพิพาท ภายในชุมชน
 

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลฯ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร และการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ >>>

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 61 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


 
แผนที่จุดนำร่องธนาคารพันธุ์พืชอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
แผนที่จุดเดินทางไปธนาคารพันธุ์พืชประจำตำบล

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการ
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์

 

> สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus