มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับกรมการข้าว ชี้แจงหลักเกณฑ์ การผลิตข้าวอินทรีย์ ให้กับเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการ ผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อทำความเข้าใจ ในการผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการผลิต การเตรียมดิน การปลูก การเก็บเกี่ยว การดูแลรักษา และการบันทึกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งเป็นการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อมและผลผลิตให้มีคุณภาพที่ดี ทำให้ชาวนา และผู้บริโภค มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ณ ศาลาเรียนรู้ หมู่ 11 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายพินิต พูนพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดเวทีชุมชน ครั้งที่ 1 โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ของชุมชนห้วยป่าหวาย 1 ณ เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้เกษตรกรรับทราบรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆของโครงการ คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน และจัดทำแผนการฝึกอบรมระดับชุมชน
 

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลฯ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร และการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ >>>

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 61 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


 
แผนที่จุดนำร่องธนาคารพันธุ์พืชอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
แผนที่จุดเดินทางไปธนาคารพันธุ์พืชประจำตำบล

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
นายกิตินันท์ คงเพชร
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์

 > สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus