มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมครั้งที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอาหารมาตรฐาน GAP และการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน เกษตรกรจำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 สถานที่ดำเนินการ อาคารรวบรวมผลผลิตพืชผักและศูนย์จัดการศัตรูพืชตำบลนายาว หมู่ที่ 2 ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP และ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความยั่งยืนใน ระบบการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต่อไป 
โดยมีนายโกสินทร์ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี นางสาววารุณี ลายหงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และ นายธวัช ปานศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ


 

เกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสถานที่ที่เกษตรตำบลนัดหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 61 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


 
แผนที่จุดนำร่องธนาคารพันธุ์พืชอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
แผนที่จุดเดินทางไปธนาคารพันธุ์พืชประจำตำบล

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการ
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์


> สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus