มะพร้าวเผาน้ำหวาน ปูนมาร์ลชั้นดี พระพุทธบาทเป็นศรี ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

ีวันที่ 29 มีนาคม 2561 นางพรอุมา โพธิ์กะต้น ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธาน มอบพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง โดยมีนายกิตินันท์ คงเพชร เกษตรอำเภอพระพุทธบาท และนายอรรถพล วงอมฤต ประมงอำเภอพระพุทธบาท พร้อมด้วย นางปรานี จันทร์ทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมอบพันธุ์ปลา ณ. หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรรายย่อย สามารถเลี้ยงตนเอง มีรายได้เพียงพอและมีอาหารไว้บริโภคตลอดปี


วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายพินิต พูนพิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางปรานี จันทร์ทานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัด ปี 2561 โดยมี นายรณชัย กลิ่นพูล รองนายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหลุม >>>

วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายภูอภิสิทธิ์ พุทริ้ว หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายโกสินทร์ แสงสวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นางสาวเกษราภรณ์ เข็มขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรตำบลธารเกษม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) >>>
 

แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลฯ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกได้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาด้านการเกษตร และการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ >>>

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค. 61 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี


 
แผนที่จุดนำร่องธนาคารพันธุ์พืชอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
แผนที่จุดเดินทางไปธนาคารพันธุ์พืชประจำตำบล

หอมแดงเรื่องน่ารู้ กล้วย + บ๋วยเค็ม ป้องกันเป็นลมแดด
แก้ไขเฉพาะหน้า "อาการปวดเข่า"
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
วิธีการทำฟางหมักยูเรีย
น้ำหมักป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 
อ่านทั้งหมด>>>
นายกิตตินันท์ คงเพชร
เกษตรอำเภอวังม่วง รักษาราชการ
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท


 


หนังสือพิมพ์

 

> สนง.กษจ.สระบุรี
> อ.เมืองสระบุรี
> อ.มวกเหล็ก
> อ.ดอนพุด
> อ.บ้านหมอ
> อ.วิหารแดง
> อ.เสาไห้
> อ.แก่งคอย
> อ.หนองแซง
> อ.หนองโดน
> อ.หนองแค
> อ.วังม่วง
> อ.เฉลิมพระเกียรติฯ
> กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กรมส่งเสริมการเกษตร
> กรมวิชาการเกษตร
> กรมประมง
> กรมปศุสัตว์
> กรมชลประทาน
> สำนักงานพัฒนาการวิจัย...
> กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
> สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
> สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
> สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
> องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 
ระบบ E - Office
ระบบใบรับรองเงินเดือน
สารสนเทศการผลิตด้านการเกษตร
ถามตอบปัญหาเกษตรกร
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
สถิติผู้เข้าชมเว๊บไชต์
lens plus