นายกิตินันท์ คงเพชร
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท

 


ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธว้ช ปานศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 - รับผิดชอบตำบลธารเกษม
 - รับผิดชอบตำบลห้วยป่าหวาย
- รับผิดชอบตำบลนายาว
- รับผิดชอบตำบลพุคำจาน
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 081-7047850
   

 

นางปรานี จันทร์ทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายประภัทร ธรรมวัตร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองแก , พุกร่าง
- รับผิดชอบงานเคหกิจ
รับผิดชอบตำบลเขาวง , ธารเกษม
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 085-1731465 เบอร์โทรศัพท์ 082-8011252

 

นางสาวบัญจรัตน์ แสงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอภิรดา  วัฒนนภาเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
- รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุ

- รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 036-266741
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 036-266741


นายชั้น จันทร์ทา
เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย
นางนันทพร เกื้อกูล
แม่บ้าน
- รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน - รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน