นายกิตินันท์ คงเพชร
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท

 


ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายพินิต  พูนพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธว้ช ปานศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 - รับผิดชอบตำบลธารเกษม
 - รับผิดชอบเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
 - รับผิดชอบตำบลห้วยป่าหวาย
 - รับผิดชอบตำบลพุกร่าง

- รับผิดชอบตำบลนายาว
- รับผิดชอบตำบลพุคำจาน
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 081-7047850
     

 

นางปรานี จันทร์ทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิตรเบญญา สมสมัคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลหนองแก
- รับผิดชอบงานเคหกิจ
รับผิดชอบตำบลเขาวง
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 085-1731465 เบอร์โทรศัพท์ 082-8011252

 

นางสาวบัญจรัตน์ แสงสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอภิรดา  วัฒนนภาเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
- รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุ

- รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 036-266741
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 036-266741


นายชั้น จันทร์ทา
ยาม
นางนันทพร เกื้อกูล
คนงาน
- รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน - รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน