นางรภัสศา สภาทอง
เกษตรอำเภอพระพุทธบาท

 


ว่าที่ร้อยเอกรวมสิน เนตรหาญ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายพินิต  พูนพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายธว้ช ปานศรีทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

- รับผิดชอบตำบลธารเกษม
- รับผิดชอบเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 089-2430252

 - รับผิดชอบตำบลห้วยป่าหวาย
 - รับผิดชอบตำบลพุกร่าง

- รับผิดชอบตำบลนายาว
- รับผิดชอบตำบลพุคำจาน
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 081-7047850

 

นางปรานี จันทร์ทา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจิตรเบญญา สมสมัคร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาวอภิรดา  วัฒนนภาเกษม
เจ้าพนักงานธุรการ
- รับผิดชอบตำบลเขาวง และ ตำบลหนองแก
ุ- รับผิดชอบงานเคหกิจ
รับผิดชอบตำบลเขาวง - รับผิดชอบงานด้านการเงินและพัสดุ
- รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 085-1731465   เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 036-266741


   
นายชั้น จันทร์ทา
คนงาน
นางนันทพร เกื้อกูล
คนงาน
- รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน - รับผิดชอบงานดูแลสำนักงาน