ประวัติความเป็นมา
           อำเภอพระพุทธบาท เดิมเคยเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับการปกครองของอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2499

สภาพภูมิศาสตร์
          ที่ตั้งอำเภอ ตั้งอยู่ตำบลขุนโขลนอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสระบุรี ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองสระบุรีตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 28 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดลพบุรี 16 กิโลเมตร
เขตติดต่อ
            ทิศเหนือ จดอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
            ทิศใต้ จดอำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
            ทิศตะวันตก จดอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
            ทิศตะวันออก จดอำเภอเสาไห้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
            ขนาดพื้นที่ ประมาณ 287.065 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 179,415.63 ไร่ (พื้นที่ในเขตเทศบาลฯ 29.6 ตารางกิโลเมตร)

ลักษณะภูมิประเทศ
            โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นบางส่วน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน และการปลูกพืชผัก

สังคม
ด้านการศึกษา
           โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง ครู 23 คน นักเรียน 1,039 คน
           โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 2 แห่ง ครู 117 คน นักเรียน 1,690 คน
           โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา 1 แห่ง ครู 41 คน นักเรียน 1,487 คน
           โรงเรียนสังกัด สปช. 27 แห่ง ครู 335 คน นักเรียน 6,708 คน
           โรงเรียนภาคเอกชน 2 แห่ง ครู 51 คน นักเรียน 1,086 คน
           โรงเรียนสังกัดการศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ครู 36 คน นักเรียน 776 คน
           โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญ 1 แห่ง ครู 8 คน นักเรียน 58 คน
           โรงเรียนปริยัติธรรมแผนกบาลี 1 แห่ง ครู 9 คน นักเรียน 126 คน
ด้านศาสนา
           วัด                         54          แห่ง
           โบราณสถาน            13          แห่ง
ด้านวัฒนธรรมประเพณี
           1. งานถวายเทียนพรรษาพระราชทาน (ช่วงเข้าพรรษา)
           2. งานประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว (ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 4)
           3. งานพระราชพิธีถวายน้ำสงกรานต์ (15 เมษายน - 30 พฤษภาคม ของทุกปี)
           4. งานประเพณีตักบาตรดอกไม้และถวายเทียนเข้าพรรษา
           5. งานกฐินพระราชทาน

เศรษฐกิจ
          โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (ทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทขึ้นไป) 5 แห่ง
          โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จำนวน 79 แห่ง
          โรงแรม 4 แห่ง สถานบริการ 14 แห่ง
          ตลาดเอกชน 2 แห่ง เทศบาล 2 แห่ง

การปกครอง
แบ่งออกเป็น 8 ตำบล

ลำดับที่
ตำบล
จำนวน
ชุมชน/หมู่บ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
เกษตรกร
ทั้งหมด
(คน)
ชาย (คน)
หญิง
(คน)
1
เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท
24
3,780
33,616
16,204
17,412
1,067
2
ธารเกษม
8
653
2,849
1,403
1,446
450
3
นายาว
7
972
3,766
1,825
1,941
445
4
พุคำจาน
9
843
2,624
1,311
1,313
325
5
ห้วยป่าหวาย
14
1,365
4,410
2,124
2,286
777
6
หนองแก
12
1,203
4,225
2,217
2,008
947
7
เทศบาลตำบลพุกร่าง
9
924
5,596
2,842
2,754
307
8
เขาวง
9
1,287
3,655
1,689
1,966
547
รวม
92
11,027
60,741
29,615
31,126
4,865